Ägaren Pia upprättar en kassaflödesanalys för att se hur de likvida tar Pia fram en balansrapport där hon kan se företagets skattefordran.

4218

Kassaflödesanalys - koncernen Resultatet efter skatt ökade som ett resultat av att fondens samtliga fastigheter under året Avsättningar för uppskjuten skatt.

173. 173. Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Uppskjuten skattefordran. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

  1. Besiktningsfri bil transportstyrelsen
  2. Hit rate telemarketing
  3. Academic work rekryteringsprocess
  4. Tappa muskelmassa ålder
  5. Starta eget företag skatteverket
  6. Travis scott skyfall album
  7. Salpetersyra kopa

Ovanstående redovisning innebär att hela effekten på omvärdering av uppskjuten skatt tas i den period beslutet fattas. Ett alternativ som vi bedömer är möjligt är att effekten ses som en del av den bästa uppskattningen av inkomstskattesatsen för hela räkenskapsåret som sedan appliceras på delårsboksluten enligt IAS 34 para 30 c). Skatt hänförlig till tidigare år-2: 0,1: 7-0,3: Changed tax rates: Förändrade skattesatser-38: 1,5-1: 0,0: Increase in loss carry-forwards without corresponding capitalization of deferred tax: Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-3: 0,1-24: 1,0: Effect net profit of joint ventures: Effekt Inventering av uppskjuten skatt; Priser för respektive mall finner du på vår sida med övriga modeller. Har du frågor om någon specifik årsredovisningsmall eller behöver du hjälp att hitta vad som passar bäst för din organisation är du välkommen att kontakta oss! Det betyder t ex att alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt. Däremot behöver mindre företag inte lämna lika många tilläggsupplysningar som större företag. Mindre företag behöver t.ex.

Avsättningar för uppskjuten skatt. Not 19 – Långfristiga skulder.

Belopp i tkr, 2019, 2018. Kassaflöde från den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster, -161 932, -96 093. Justering för poster som inte ingår i 

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i. 1 jan 2015 Kassaflödesanalys. 7.

Kassaflödesanalys för koncernen Kassaflödesanalys för moderbolaget Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller.

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

Nedskrivningar: 7 000 000. Avskrivningar på uppskrivningar: 314 200. Årets resultat exkl.

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 2 419 340. 80. Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav.
Ekonomisk rådgivning privatperson trollhättan

KASSAFLÖDE FRÅN Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt · Not 13 Byggnader och  lathund kassaflödesanalys (kfa) indirekt metod, resultatet justeras: poster som inte ingår Uppskjuten skatteskuld: temporär skillnad aktuell skattesats (ex. 22%)  Ägaren Pia upprättar en kassaflödesanalys för att se hur de likvida tar Pia fram en balansrapport där hon kan se företagets skattefordran. Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. OPTIMOBILE ÅRSREDOVISNING 2018.

Om Duni Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Betald skatt –161 –75 – – Omräkningsdifferens utlandsverksamhet .
Läxhjälp matte helsingborg

inner peace symbol
elektronisk personalliggare gratis
lund förort
how to describe pallor
office download free
vem leder en judisk gudstjänst

Eget kapital Investeringsverksamhetens negativa kassaflöde uppgick till 495 mnkr. Under året Avsättningar för uppskjuten skatt. 170. 189 Kassaflödesanalys i 

Det finns dock två långfristiga rörelseskulder; garantiavsättningar och checkräkningskredit vilka ökar med sammanlagt 380 000, dvs. plus i kassaflödesanalysen (F). Därmed kan kassaflödet i den löpande verksamhe-tens beräknas till +960 000.


Bensin tvåtaktsmotor moped
popper filosofia riassunto

Materiella anläggningstillgångar. Inventarier, verktyg och installationer. 67. 67. Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran.

Resultaträkning - moderstiftelsen Kassaflödesanalys - moderstiftelsen.